Realizacja w KGZ Przemyśl Wschód

Montaż dodatkowej instalacji schładzania gazu ziemnego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:

 • rozbiórkę zbędnych elementów instalacji technologicznej – odcinki rurociągów technologicznych,
 • rozbiórkę zbędnych elementów instalacji technologicznej – niesprawne chłodnie wentylatorowe,
 • budowę rurociągów czynnika chłodniczego dla przyłączenia nowych chłodni wentylatorowych do istniejącej instalacji,
 • budowę niezbędnej infrastruktury technologicznej,
 • budowę koniecznych fundamentów,
 • budowę instalacji elektrycznej,
 • budowę instalacji AKPiA,
 • budowę instalacji uziemienia i odgromienia,
 • budowę chodników i placów żwirowych,
 • przebudowę istniejącej instalacji chłodni wentylatorowych – modernizacja rurociągów, instalacji, ustawienia chłodni,
 • montaż zespołu dodatkowych nowych chłodni wentylatorowych, wraz
  z instalacjami pomp obiegowych,
 • montaż wymienników czynnik chłodniczy – woda lodowa wraz z przyłączami,
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całego zakresu prac.
 • prace izolacyjne i konserwacyjne
 • próby szczelności i wytrzymałości
 • prace porządkowe
 • rozruch instalacji